ආරක්ෂිත, බලශක්ති ඉතිරිකිරීම් සහ පරිසර හිතකාමී ප්‍රවාහ පාලන විසඳුම් විශේෂ ert යෙක්

රබර් පුළුල් කිරීමේ ඒකාබද්ධ

  • Flexible Rubber Joint

    නම්යශීලී රබර් ඒකාබද්ධ

    කාර්ය සාධන ලක්ෂණ නම්යශීලී රබර් සන්ධිය, කම්පන අවශෝෂක, නල කම්පන අවශෝෂක, නම්‍යශීලී සන්ධි සහ හෝස් සන්ධි යනාදිය ලෙස හැඳින්වේ. එහි ක්‍රියාකාරීත්වයේ ලක්ෂණ: 1. එය ප්‍රමාණයෙන් කුඩාය, බර සැහැල්ලුය, නම්‍යශීලී වේ, ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා පහසුය. 2. ස්ථාපනය අතරතුර, තීර්යක්, අක්ෂීය සහ කෝණික විස්ථාපනය ...